Notas de prensa

Cae la mordaza contra los antimilitaristas que bloquearon los tanques de la OTAN en Sagunt en 2015

Los Juzgados de lo Contencioso Administrativo 4 y 9 de València han estimado recientemente las demandas de tres de las personas activistas contra las resoluciones sancionadoras dictadas por la Delegación de Gobierno que imponían multas de 601€ por falta grave por introducirse en el puerto de Sagunto e interferir gravemente en su funcionamiento. Estas sentencias anulan por lo tanto dichas multas, obligan a Delegación de Gobierno a devolver el dinero embargado o cobrado, y le impone además el pago de las costas de los juicios. Las tres sentencias no han sido recurridas por la Abogacía del Estado en el plazo disponible y son por lo tanto ya firmes. Acaba así el periplo judicial de recursos, alegaciones, declaraciones y juicios durante casi siete años que empezó pocos días después de la acción antimilitarista que acabó con el grupo de activistas detenidos durante dos horas en el cuartel de la Guardia Civil de Puçol.

Cau la mordassa contra els antimilitaristes que bloquejaren els tancs de l'OTAN a Sagunt el 2015

Els Jutjats Contenciosos Administratius 4 i 9 de València han estimat recentment les demandes de tres de les persones activistes contra les resolucions sancionadores dictades per la Delegació de Govern que imposaven multes de 601€ per falta greu per introduir-se en el port de Sagunt i interferir greument el seu funcionament. Aquestes sentències anul·len per tant dites multes, obliga Delegació de Govern a tornar les diners embargats o cobrats, i li imposa a més a més el pagament de les costes dels judicis. Les tres sentències no han estat recorregudes per l’Advocacia de l’Estat en el termini disponible i són per tant ja fermes. Acaba així el periple judicial de recursos, al·legacions, declaracions i judicis durant gairebé set anys que va començar pocs dies després de l’acció antimilitarista que va acabar amb el grup d’activistes detinguts durant dos hores a la caserna de la Guàrdia Civil de Puçol. Les desproporcionades acusacions inicials han quedat reduïdes amb el temps i amb la gran tasca de l’equip jurídic d’Antimilitaristes-MOC al pagament d’una única multa de 601€ a una de les activistes per una confusió en la notificació durant el procediment sancionador.

Multes pels activistes contra el comerç d'armes i arribada del mateix vaixell objecte de la protesta a Sagunt

L'Autoritat Portuària de València (APV) multa amb 3000€ al grup d'ecopacifistes que van protestar contra el comerç d'armes en el port de Sagunt i permet l'atracada hui dia 15 del mateix buc saudita que va ser objecte de la protesta . L'APV; entitat pública dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha enviat en els últims dies propostes de sanció a les sis persones que es van introduir en el port de Sagunt el 10 de desembre de 2019 per a protestar per l'atracada i càrrega en aquells moments del vaixell de bandera saudita Bahri Abha, que forma part de la flota de vaixells de càrrega que transporta rutinàriament armament sospitós de ser emprat en la guerra del Iemen. 

Organitzacions demanen que es denegue l'atracada a Sagunt del carguer saudí amb armament

El dimarts 10 de desembre està previst que atraque a Sagunt el vaixell Bahri Abha, que molt probablement transporta armament carregat als EUA i també és possible que carregue armament espanyol en el port valencià, que serà utilitzat per l'Aràbia Saudita en la guerra del Iemen. És el que afirmen, baix el lema “La guerra comença ací”, organizaciones pacifistes, de suport a refugiats, sindicals, feministes, i de tota mena, que demanen en un manifest que no es permeta l'entrada a port del vaixell saudita per a no ser còmplices de sofriment de la població civil a Iemen que és objectiu habitual d'aquest tipus d’armament, com a denúncia l'ONU i organitzacions internacionals de DDHH

Organizaciones demandan que no se permita el atraque en Sagunto del carguero saudí con armamento

El martes 10 de diciembre está previsto que atraque en Sagunto el buque Bahri Abha, que muy probablemente transporta armamento cargado en EEUU y también es posible que cargue armamento español en el puerto valenciano, que será utilizado por Arabia Saudí en la guerra del Yemen. Es lo que afirman, bajo el lema “La guerra empieza aquí”, organizaciones pacifistas, de apoyo a refugiados, sindicales, feministas, y de todo tipo, que demandan en un manifiesto que no se permita la entrada a puerto del barco saudí para no ser cómplices de sufrimiento de la población civil en Yemen que es objetivo habitual de este armamento, como denuncia la ONU y organizaciones internacionales de DDHH.

Mordassa per al grup d'antimilitaristes que va bloquejar els tancs de l'OTAN a Sagunt

Després de l'absolució penal, s’activen les denúncies de la Guàrdia Civil via administrativa a través la Llei de Seguretat Ciutadana per falta greu de “intrusió en instal·lació bàsica”. Antimilitaristes-MOC anuncia que s'estan recorrent les multes de 601 euros a cadascuna de les quatre persones que van bloquejar amb tubs metàl·lics dos tancs Leopard de l'exèrcit danés. En els últims dies, els qui es van encadenar als tancs, han estat rebent les notificacions on se'ls imposen multes de 601€. El grup d'activistes va anunciar ja en el seu moment que recorrerà contra aquestes sancions.

Mordaza para el grupo de antimilitaristas que bloqueó los tanques de la OTAN en Sagunto

Tras la absolución penal, se activan las denuncias de la Guardia Civil vía administrativa a través la Ley de Seguridad Ciudadana por falta grave de “intrusión en instalación básica”. Antimilitaristes-MOC anuncia que se están recurriendo las multas de 601 euros a cada una a las cuatro personas que bloquearon con tubos metálicos dos tanques Leopard del ejército danés. En los últimos días, quienes se encadenaron a los tanques, han estado recibiendo las notificaciones donde se les imponen multas de 601€. El grupo de activistas anunció ya en su momento que recurrirá contra estas sanciones.

Cinc objectors i objectores a la despesa militar planten cara a Hisenda

L'Agència Tributària ha reclamat a cinc persones diners del pressupost militar que estes han estat desviant a finalitats socials.Estes persones han decidit no solament recórrer la decisió d'Hisenda, sinó també envoltar els seus casos d'una campanya pública antimilitarista, per estendre la crítica a la despesa militar, animar a altres persones a practicar l'objecció fiscal i que li perden la por a "plantar-se" davant Hisenda.

Cinco objetores y objetoras al gasto militar plantan cara a Hacienda

La Agencia Tributaria ha reclamado a cinco persones dinero del presupuesto militar que éstas han ido desviando a finalidades sociales.Estas personas han decidido no sólo recurrir la decisión de Hacienda, sino también rodear sus casos de una campaña pública antimilitarista de la crítica al gasto militar, animar a otras personas a practicar la objeción fiscal y que le pierdan el miedo a "plantarse" ante Hacienda.

 

#NoEstamosCiegos: Una iniciativa ciudadana contra la guerra en Siria impulsa concentraciones en más 30 ciudades

Personas que no se conocían, coordinándose a través de las redes sociales independientemente de cualquier organización o partido político, han conseguido en menos de 10 días, mediante unos sencillos grupos de debate, movilizar y coordinar convocatorias de concentraciones simultáneas el próximo 12 de diciembre a las 18:30h en más de 30 ciudades por el «No a la Guerra» en Siria, mediante diferentes eventos de facebook de cada ciudad.

Pàgines